minder is meer

Genieten van genoeg
auteur: Bob Goudzwaard, bewerkt door Frank Mulder
(van de site http://www.timetoturn.nl, een bezoekje meer dan waard!)

Mensen in het rijke Westen worden vaak aangeduid als ‘consumenten’. Terecht misschien, want nooit eerder werd op zo grote schaal geconsumeerd als in onze cultuur. Hoe meer consumptie, hoe meer geluk, zo wordt ons voorgehouden, Prof. Bob Goudzwaard stelt tegenover deze illusie het bijbels realisme dat garant staan voor echt genieten.
‘Genieten’ en ‘genoeg’: twee woorden die op elkaar op het eerste gezicht lijken tegen te spreken. Genieten doe je als je veel hebt, genoeg associeer je met soberheid. Toch is er een verband, en dat heeft te maken met overvloed, een bijbels begrip. Overvloed betekent: meer dan genoeg hebben. Is er geen besef van genoeg, dan is er ook geen besef van overvloed.

Opzettelijke schaarste

De filosoof Hans Achterhuis ontdekte dat dit heel sterk geldt voor onze maatschappij. Het gevoel van schaarste neemt toe naarmate de welvaart hoger is. De illusie heerst dat je door consumeren steeds gelukkiger kunt worden.

René Girard, eredoctor van de VU, heeft het begrip begeerte onderzocht en twee vormen onderscheiden. Er is spontane begeerte, die wil voorzien in een onmiddellijke behoefte, en er is ‘driehoeksbegeerte’, die is gebaseerd op het nadoen van de ander.

Onze maatschappij is daarvan doortrokken. Van merkschoenen op de basisschool tot het bankstel in de huiskamer, consumptie is een vorm van imitatie, die tot uitsluiting leidt van de mensen die er geen geld voor hebben. Reclame speelt hierbij een sleutelrol. Het bedrijfsleven schept op kunstmatige wijze steeds meer behoeften, steeds meer opzettelijke schaarste, zonder ons te verzadigen. We worden minder subject en steeds meer object: wij zijn nodig om de economie te doen groeien.

Menselijke maat

Het bijbels realisme kijkt anders naar de samenleving. De bijbel veroordeelt nergens bezit of rijkdom als zodanig, maar waarschuwt wel nuchter dat de consumptie en het bezit met jou op de loop kunnen gaan, waardoor je vervreemdt van je bestemming. Er is een maat die mensen past, niet alleen voor eten en drinken, maar ook voor tijd. Elke vorm van consumeren kost immers tijd. Consumptie moet je verdienen, goederen moet je onderhouden, naar de tv moet je kijken. Voor een niet-functionele omgang met mensen blijft in een materieel rijke samenleving weinig tijd over. Het bijbels realisme zegt: stop niet zoveel tijd in de omgang met goederen, dat je geen tijd meer voor de ander kunt vrijmaken of voor het genieten van wat God je geeft.

Het bijbels realisme zegt nog iets: leven begint niet bij zo veel mogelijk produceren en consumeren, maar bij ontvangen en geven. Rust hoef je niet te verdienen door eerst zelf te produceren en zo veel mogelijk mogelijkheden te scheppen. Integendeel, rust is een gave van God, waarin je krijgt wat je nodig hebt om je arbeid te kunnen starten. Ditzelfde geldt voor het geven: hiervoor hoef je niet eerst je goederen vermenigvuldigd te hebben. Nee, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Pas door te geven kom je tot je bestemming.

Mensen die als kind nooit hebben geleerd dat ze waardevol zijn vanwege zichzelf, vluchten de weg op van zelfbevestiging. Ze duwen zichzelf omhoog, ze denken zich beter te voelen als ze meer bezitten dan een ander. De bijbelse oproep is juist die van het bevestigen van de ander, zoals Jezus doet met Zacheüs, de tollenaar. Hij zegt alleen: “Vanavond kom ik bij jou thuis eten.” Zacheüs gaat open geeft de helft van zijn bezit aan de armen.

De vraag is niet: hoe veel moeten we precies aan de armen geven? De vraag die we ons moeten stellen is: Staat onze consumptie in het teken van de zelfbevestiging of is zij dienstbaar is aan de bevestiging van anderen?

De cycloon van het begeren

Girard omschrijft deze wereld als een cycloon van begeren. Het is een dynamiek die je te pakken krijgt en waar je je moeilijk aan kunt onttrekken. Die cycloon is gevaarlijk voor onszelf, maar ook voor de toekomst van de wereld en van de wereldeconomie. De almaar toenemende consumptie van het rijke Noorden eist grondstoffen en de milieufactoren op die heel hard nodig zijn in het arme Zuiden om basisbehoeften te bevredigen. Als we de arme meerderheid voldoende basisvoorzieningen willen geven, moet ons beslag op de natuur tien keer zo klein worden, zo heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) berekend. Doen we dat niet, dan sluiten we anderen uit van onze rijkdom, met alle maatschappelijke risico’s van dien. Het gaat hier niet om wat ontwikkelingshulp, het gaat hier om delen.

Zoals elke cycloon heeft ook deze cycloon van het begeren een centrum, zegt Girard, waar het stil is. Wij moeten weer op zoek naar die stilte. Die wordt ons gewezen door liefde en navolging. Als we liefhebben, verdwijnt de concurrentiejacht waarbij de ander ons model en rivaal is. Als we Jezus navolgen, dan hoeven we onze buurman niet na te bootsen. We mogen ons gewonnen geven aan Iemand die een beter model voor ons is, en we hoeven niet beducht te zijn dat we dan diep ongelukkig worden, want het is de weg die het dichtste zit bij de menselijke bestemming.

De Bijbel zegt niet: pas op, wat u heeft wordt u misgund. De bijbelse insteek is: kom je toe aan je positieve opdracht? Om de ander met vreugde bij te staan in wat hij of zij nodig heeft? Dan mogen we rekenen op de belofte dat er voor ons en anderen meer dan genoeg overblijft om van te genieten.

genoeg is genoeg

Waarom moet ik mijn tijd besteden aan het kiezen uit 100 soorten kaas? Waarom wordt het normaal gevonden om met Kerstmis aardbeien te eten? Overvloed wordt in onze dromen verbonden met geluk. In werkelijkheid worden we steeds ongelukkiger. Er zijn honderden en honderden mogelijkheden, en het eind van het liedje is dat men niet meer kan kiezen.

— Dorothee Solle,

Kijk eens vanuit een ander perspectief

Als we in staat zouden zijn om de bevolking van de aarde terug te brengen tot precies 100 inwoners, met behoud van alle huidige menselijke verhoudingen, dan zou dat ongeveer lijken op wat hier volgt: Van de 100 mensen zouden er zijn: – 57 Aziaten, 21 Europeanen, 14 inwoners van Noord- en Zuid Amerika, 8 Afrikanen – 52 vrouwen, 48 mannen – 70 niet blanken, 30 blanken – 70 niet-christenen, 30 christenen – 6 mensen zouden 59 % van de welvaart van de hele wereld bezitten en alle 6 zouden in de Verenigde Staten wonen – 80 mensen huizen in onwaardige woningen – 70 mensen zijn analfabeet – 50 mensen lijden aan ondervoeding – 1 (ja werkelijk maar 1!) zou een hogere opleiding hebben gevolgd – 1 zou een computer bezitten Besef hoe bevoorrecht je bent en kom in beweging: it’s Time To Turn!

zo zie ik het ook

Rouvoet bepleit op Christelijk Sociaal Congres bijbelse invulling verantwoordelijkheid

“Het begrip verantwoordelijkheid heeft in de christelijk-sociale traditie altijd sterk de lading gehad van onderlinge verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar”, aldus André Rouvoet tijdens het Christelijk Sociaal Congres in Doorn. “Het gemak waarmee de eigen verantwoordelijkheid vandaag wordt opgevoerd als rechtvaardiging van bezuinigingen moet ons te denken geven”. Rouvoet meent dat de liberale agenda van individualisering en marktwerking de christelijk-sociale visie op een gezonde samenleving overstemt. Hij citeerde Abraham Kuyper: “Al wie Christen is, moet zich tegenover het liberalisme plaatsen”.

De sociale kwestie van 2005 is dat we de menselijke maat uit het oog zijn verloren. Dat is het thema van het Christelijk Sociaal Congres. Naast André Rouvoet sprak o.a. ook Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken.

Rouvoet bepaalde de 280 congresdeelnemers bij de beroemde rede ‘Het sociale vraagstuk en de Christelijke religie’ van Kuyper tijdens het eerste Christelijk Sociaal Congres in 1891. Kuyper onderstreepte daarin de noodzaak van maatschappelijke vernieuwing door het christelijk geloof. Rouvoet: “Ik snak soms naar die radicaliteit”. De fractievoorzitter van de ChristenUnie betoogde dat de sociale kwestie in 1891 de aanleiding vormde voor de christelijke politiek om een optredende overheid te eisen, omwille van de bijbelse gerechtigheid. Daarentegen is de sociale kwestie in 2005 een gevolg van een – óók door de christelijke politiek verlangde – terugtredende overheid, primair omwille van de financierbaarheid. Rouvoet: “Verantwoordelijkheid dragen is óók impopulaire en pijnlijke beslissingen durven nemen, wanneer de sanering – gezondmaking – van de samenleving daarom vraagt. Maar de opgave voor iedereen die zich geïnspireerd weet door het bijbelse spreken over gezonde verhoudingen, is het bevorderen van de gerechtigheid en het bestrijden van (sociaal) onrecht. Dat geldt voor individuele christenen net zo goed als voor maatschappelijke organisaties, politieke partijen en een kabinet”.

Lees de speech :www.christenunie.nl

Toerusten tot verantwoordelijkheid: De overheid en de sociale kwestie

feitjes

Wist je dat…

… je geen bananensplit kunt eten zonder chocola?
… je in Ivoorkust een kind voor 30 euro kunt kopen om cacao te plukken?
… die cacao gewoon in de Nederlandse supermarkt ligt?
… drie grote bedrijven 83% van de wereldwijde cacaomarkt in handen hebben?
… Afrikaanse chocoladerepen niet de Europese Unie in mogen?
… Europese chocoladerepen (gemaakt van Afrikaanse chocola) wel Afrika in mogen?
… Amsterdam de grootste doorvoerhaven van chocola is?
… het gemiddelde Europese gezin meer besteedt aan chocoladerepen dan een Afrikaanse cacaoboer in een jaar verdient?
… er een paar merken bestaan die goedgekeurd zijn door Max Havelaar en dus op een goede manier zijn geproduceerd, en dat jij die voortaan kunt kopen?
… jij supermarkten kunt oproepen om dit in de schappen te leggen, door mee te doen met onze campagne Maak Recht Wat Krom Is?

bananen-nieuws

Time to Turn trakteert Gelredome op bananen
een stukje van de site:
http://www.timetoturn.nl

Tijdens de EO-jongerendag stond de stand van Time to Turn geheel in het teken van de bananensplitcampagne. We hebben in bananenpak gratis bananen uitgedeeld, onder het motto: maak recht wat krom is!

De bananen waren gesponsord door Agrofair, de importeur van Oké-bananen. Dat zijn bananen met het EKO- en het Max Havelaarkeurmerk. Goed voor de boeren in de Derde Wereld en goed voor de natuur dus.

De jongerendagbezoekers waren stuk voor stuk weer verbaasd dat het allemaal gratis was; niet vaak kijken mensen zo blij als ze iets horen over armoede en onrecht! Heel veel bezoekers zijn op de foto gegaan met een van onze levende bananen.

Met de actie willen we jeugdgroepen, tienerclubs, studentenverenigingen en scholen zoeken om mee te doen aan onze recordpoging bananensplit eten, half oktober. Hierbij gaan zo veel mogelijk jongeren tegelijk in heel Nederland banenensplit eten in hun eigen woonplaats. We doen de actie om aandacht te vragen voor eerlijke handel. We willen daarmee supermarkten vragen om Max Havelaar-bananen en -chocola in de schappen te leggen, en consumenten om die producten ook te kopen.

We zijn bezig met een bijbelstudie over bananen voor alle deelnemers. Het motto daarbij: maak recht wat krom is!

bron / meer info: De campagnesite Maak Recht Wat Krom Is

we krijgen om te delen

Gisteren was een tumultueuze dag  op mijn werk.  Twee nogal moeizame vergaderingen dus ik kwam helemaal gebroken thuis, in staat mijn baan op te zeggen.  Maar vandaag is de lucht weer opgeklaard.  Ik werk voor een politieke raadsfractie (ChristenUnie-SGP in Den Haag) en meningen zijn soms aardig verdeeld.  Moet je mee leren omgaan.  Ik ben een zeer conflictmijdend type van nature en dan is confrontatie altijd erg enerverend, hoewel ik er ook van leer.  Bijvoorbeeld dat een dag erna er weer een nieuw begin is! Op deze blog wil ik graag wat mijmeren over politiek, over mijn geloof in God, over mijn persoonlijke leven enzovoorts.

Geschrokken van het partijprogramma van Geert Wilders.  Grenzen dicht, ontwikkelingshulp afschaffen, uitkeringen korten…Wie trekt hier nu aan het langste eind?  De mensen die het toch al goed voor elkaar hebben?  Waarvoor is Geert Wilders eigenlijk op aarde?  Om zichzelf en z’n rijke naaste te dienen?  Ik wil hier zijn om God te dienen en te zorgen dat mijn naaste het net zo goed heeft als ik.  Zelfs economische asielzoekers mogen voor mij komen.  Hoezo zouden wij als klein stukje van de wereld alle rijkdom opeisen?  Ik ben zo fel tegen dit soort opvattingen omdat ze m.i. niet stroken met wat de Bijbel leert over bezit.  We krijgen om te delen.  Dat heb ik niet in economische modellen uitgewerkt, maar het is een levensvisie waarvan ik weet dat die ook door economen (zoals Bob Goudzwaard) gedeeld wordt.

Nog meer schrok ik van een glimlachende Bart Jan Spruyt in de krant.  Welwillend zal hij lidmaatschap partij Wilders overwegen indien gevraagd.  Dit vat ik niet.  Wie kan mij helpen?

%d bloggers liken dit: